Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

I. Postanowienie Wstępne

1. Portal Internetowy Castles, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez firmę Castles Michał Nowakowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasłęcka 14E/64 03-137 Warszawa, Polska, zwanym dalej Usługodawcą lub Castles

2. Portal Internetowy Castles działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

3. W ramach Portalu Internetowego Castles działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi w domenie internetowej castles.today i jej subdomenach;

4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Castles poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Castles. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Castles, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym Castles.

7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Castles, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Castles Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. 

II. Definicje

1. Portal Internetowy Castles, Portal Castles - serwis internetowy składający się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępny pod adresem castles.today

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Castles oraz Usług dostępnych w Portalu Castles. 

3. Klient - każda osoba dokonująca zakupu produków z Portalu Castles

3. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu Castles serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, 

4. Partner - każdy podmiot współpracujący z Castles na podstawie stosownej umowy

5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Castles, umożliwiające w szczególności: zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Castles lub Partnerów, korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych, korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Zasady Korzystania z Portalu Castles

1. W ramach Portalu Castles Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług: zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu Castles lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń. Zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu Castles 

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Castles odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Castles dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu Castles w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Castles dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu Castles.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Castles jest bezpłatne.

6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej. 

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Castles treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Castles i prezentowanych w nim Materiałów.

IV Własność Intelektualna

1. Portal Castles oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Castles, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych udostępnionych w Portalu Castles przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu Castles utwory, znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Castles Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów. 

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Castles oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych W szczególności niedopuszczalne jest: zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Castles lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Castles lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; 

5. Zamieszczając Materiały w Portalu Castles Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu Castles i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

6. Użytkownik przez umieszczenie Materiałów bezpośrednio w Portalu Castles, lub pośrednio przez Partnerów Portalu Castles wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Usługodawcę na potrzeby prowadzenia Portalu

V. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Castles, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Castles, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników; niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu Castles; szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Castles w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VI. Polityka Prywatności

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Castles w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Castles Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Serwisu. Pliki cookies zapisywane na komputerze.

2. Administratorem danych osobowych jest Castles Michał Nowakowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyrzykowskiego 1/90 03-142 Warszawa, Polska.

3. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do pełnego korzystania z serwisu.

4. Dane osobowe klientów gromadzone są w celu zarządzaniem dostępem Użytkownika do Serwisu oraz realizacją zakupu produków serwisu .

5. Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to  na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

VII. Sprzedaż produktów

1. Produkty, które są oferowane Portal Castles są dostępne pod linkiem

2. Płatość za produkty może być realizowana poprzez przelew bankowy, karty płatnicze, za pomocą serwisów Paypal oraz PayU

3. Zakupione produkty będą dostarczone do klienta w przeciągu 30 dni.

4. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną korzystajac z funkcjonalości w zakłace "kontakt"

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Serwis zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną korzystajac z funkcjonalości w zakłace "kontakt". Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do klienta zostanie przesłany ponowie zakupiony produkt. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

VIII. Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. Organizator informuje o tym Użytkowników poprzez odpowiednią informację na Portalu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Castles po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu Castles.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu Castles.

wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Organizatora na potrzeby prowadzenia Portalu